.: Anketa :.
.: Odkazy :.
.: Počítadlo :.
TOPlist
< zpet

Jednoduché R-věty

R1: Výbušný v suchém stavu
R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R5: Zahřívání může způsobit výbuch
R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
R7: Může způsobit požár
R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R10: Hořlavý
R11: Vysoce hořlavý
R12: Extrémně hořlavý
R14: Prudce reaguje s vodou
R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R17: Samovznětlivý na vzduchu
R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
R19: Může vytvářet výbušné peroxidy
R20: Zdraví škodlivý při vdechování
R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží
R22: Zdraví škodlivý při požití
R23: Toxický při vdechování
R24: Toxický při styku s kůží
R25: Toxický při požití
R26: Vysoce toxický při vdechování
R27: Vysoce toxický při styku s kůží
R28: Vysoce toxický při požití
R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým
R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R33: Nebezpečí kumulativních účinků
R34: Způsobuje poleptání
R35: Způsobuje těžké poleptání
R36: Dráždí oči
R37: Dráždí dýchací orgány
R38: Dráždí kůži
R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R40: Podezření na karcinogenní účinky
R41: Nebezpečí vážného poškození očí
R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R45: Může vyvolat rakovinu
R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování
R50: Vysoce toxický pro vodní organismy
R51: Toxický pro vodní organismy
R52: Škodlivý pro vodní organismy
R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R54: Toxický pro rostliny
R55: Toxický pro zvířata
R56: Toxický pro půdní organismy
R57: Toxický pro včely
R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
R60: Může poškodit reprodukční schopnost
R61: Může poškodit plod v těle matky
R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R64: Může poškodit kojené dítě
R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže
R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R68: Možné nebezpečí nevratných účinků

Kombinované R-věty

R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R21/22: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
R23/25: Toxický při vdechování a při požití
R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití
R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití
R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány
R36/38: Dráždí oči a kůži
R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži
R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití

Jednoduché S-věty

S1: Uchovávejte uzamčené
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí
S3: Uchovávejte na chladném místě
S4: Uchovávejte mimo obytné objekty
S5: Uchovávejte pod …. (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S6: Uchovávejte pod …. (inertní plyn specifikuje výrobce)
S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S8: Uchovávejte obal suchý
S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S14: Uchovávejte odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S15: Chraňte před teplem
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S20: Nejezte a nepijte při používání
S21: Nekuřte při používání
S22: Nevdechujte prach
S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S29: Nevylévejte do kanalizace
S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S36: Používejte vhodný ochranný oděv
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte …. (specifikuje výrobce)
S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
S43: V případě požáru použijte …. (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje výrobce)
S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …. (vhodnou látku specifikuje výrobce)
S49: Uchovávejte pouze v původním obalu
S50: Nesměšujte s …. (specifikuje výrobce)
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
S64: Při požití vypláchněte ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Kombinované S-věty

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od …. (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje výrobce)
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím …. (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující …. °C (specifikuje výrobce)

nahoru
< zpet
.: Víte, že... :.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lectus nulla, fermentum et, tristique et, consequat in, ligula.

.: Reklama :.
©2008 Earthworm